Telefon
WhatsApp

H?zl? Okuma E?itimleri

22 Y?ll?k Tecrübesiyle H?zl? Okuma'da Marka Dinamik H?zl? Okuma

Sertifikal? H?zl? Okuma

CV'nizde bulunmas? gereken Sertifikal? H?zl? Okuma E?itimlerimiz

Dinamik H?zl? Okuma

Dü?ünme, Alg?lama, De?erlendirme, Kavrama Ve Karar Verme H?z?n? Art?r?r

Size Uygun E?itim

Okuma ??levini Monotonluktan ??kartarak Zevkli Ve E?lenceli Hale Getirir

Adres

Bahariye Cad. Süleyman Pa?a Sok No:1 Aybek Apt. Kat Daire 6 Kad?k?y-?stanbul

E-Posta

info@dinamikokuma.com

Hakk?m?zda
Hakk?m?zda

Hakk?m?zda

Dinamik E?itim ve Dan??manl?k 1999 y?l?nda Necati DURKUT taraf?ndan Kad?köy-?STANBUL’ da kurulmu?tur.

Dinamik E?itim ve Dan??manl?k bireylerde fark yaratan e?itimleri kendisine uzmanl?k alan? seçmi? bir kurumdur.

“Dinamik H?zl? Okuma”, “Dinamik Hat?rlama Teknikleri” vb. fark yaratma özelli?i kazand?racak e?itimlerdir.

Dinamik E?itim ve Dan??manl?k ,“Open” , “in house” ve “in company” seminerler düzenlemektedir.

Seminerlerin büyük k?sm? bireylerin uygulamalara kat?l?mlar?yla gerçekle?tirilmektedir.

Seminer sonunda kat?l?mc?lar?n kazand?klar? ve ba?ar?lar?n?n tespiti özel bir sertifika ile onaylanmaktad?r.

Kat?l?mc?lar isterlerse hat?rlama tekrar? yap?labilmektedir.

H?ZMET ALANLARIMIZ

HABER VE DUYURULAR

H?zl? Okuma Teknikleri

“H?zl? Okuma Teknikleri “?denen ?ey üzerinde anlaml? bir ?eyler s?ylemeyi ummak belki de yarars?z.

Gazete Nas?l Okunur?

Dergilerde ise sütunlar biraz daha geni? olabilece?inden sat?r?n ilk ve son kelimelerine g?z kayd?rarak ya da sat?r?n ba??ndaki ve sonundaki cümleleri atlayarak okuyun.

Kitap Okuma Al??kanl??? Kazanmak

Etrafta hi? kitab?n olmad??? bir yerdeyseniz, nas?l okuyabilirsiniz ki? Okuyacak bir ?eyler bulun. Gazete, dergi, roman; herhangi bir ?ey

B?Z S?Z? ARAYALIM